Nadrzeczna 7 (Wikarówka)

24-120 Kazimierz Dolny

 

nr telefonu

795 148 787

Statut

 

Statut Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny
z siedzibą w Kazimierzu Dolnym

PREAMBUŁA

My mieszkańcy Kazimierza Dolnego, spadkobiercy wielowiekowej tradycji pomocy potrzebującym, realizowanej przez naszych przodków od 1530 r. w Fundacji dla Starców
i Kalek pod wezwaniem św. Anny, przedstawiamy Statut organizacji w której pragniemy kontynuować działalność naszych poprzedników.
Organizacja poprzez którą chcemy realizować nasze cele to Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem św. Anny.
Fundacja dla Starców i Kalek pod wezwaniem św. Anny w Kazimierzu Dolnym, której chwalebną działalność pragniemy kontynuować powstała w 1530 roku i przez prawie 500 lat pomagała osobom niepełnosprawnym. Była wspólnym dziełem obywateli miasta Kazimierza, zgromadziła spory majątek pochodzący z darowizn, który to majątek zabezpieczał materialne podstawy jej istnienia. Fundacja istniała do 1952 roku z wielkim pożytkiem dla miejscowej społeczności. Rozwiązanie Fundacji i przejęcie jej dóbr nastąpiło na mocy decyzji władz komunistycznych w 1952 roku.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszanie nosi nazwę Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem św. Anny w dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem.
1a. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób zawiązanym dla niesienia pomocy i wspierania osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kazimierz Dolny. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Statutu, Stowarzyszenie uwidocznione jest w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 1
1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g) działalności na rzecz osób starszych;
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
i) wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
k) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
l) przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, hazardu i innych środków zmieniających świadomość.
m) ochrony i promocji zdrowia.
n) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
k) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i historycznego, a w szczególności zabytkowego zespołu artystyczno – architektonicznego oraz zasobu archiwalnego, należącego do historycznej „Fundacji dla Starców i Kalek pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym”

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności:
a) utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych z terenu Kazimierza Dolnego i okolic;
b) utworzenie placówki specjalistycznej, w której realizowany byłby program psychokorekcyjny;
c) utworzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
d) utworzenie domu dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
e) uruchomienie telefonu zaufania;
f) organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
g)pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalnobytowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
h) prowadzenie działań w zakresie pomocy w leczeniu, zaopatrzeniu w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy;
i) organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego;
j)inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną;
k) organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów;
l) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
m) współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
n) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy;
o)organizowanie imprez i zawodów sportowych;
p) działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
r) działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych;
s) pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin;
t) organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki, w szczególności: filmu, fotografii, literatury, muzyki, malarstwa, multimediów i innych;
u) prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
w) prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej;
x) utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób w wieku emerytalnym
y) prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
z) współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym w realizacji celów statutowych

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego:
a) działalność agencji reklamowych,
b) działalność związana z reprezentowaniem mediów,
c) badanie rynku i opinii publicznej,
d) koniec pierwszego roku obrotowego dla tej działalności – 31.12.2019r.

Rozdział III
Członkowie – Prawa i obowiązki
§ 1
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty. Osoba prawna jak też inny podmiot może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna oraz inny podmiot deklarując pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek – według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
– łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia
– notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
– nie płacenia składek za okres roku,
na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 2
1. Ustala się, iż Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie będzie Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, ul. Zamkowa 6 w Kazimierzu Dolnym, która to użyczy:
a) adresu, miejsca siedziby Stowarzyszenia;
b) pomieszczenia pracy Zarządu Stowarzyszenia;
c) pomieszczenia pracy Komisji Rewizyjnej;
d) pomieszczenia zebrań Walnych Zgromadzeń – w terminach uzgodnionych wspólnie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 1
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
b) Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła jest stałym członkiem zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalenie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalenie budżetu;
g) uchwalenie wysokości składek członkowski oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
ł) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
9. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
10. Zarząd składa się z 2 do 8 członków w tym Prezesa i Wiceprezesa.
10a Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. I na tę okoliczność złożyli stosowne oświadczenia.
11. Do ważności oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
14. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym Przewodniczącego, który obejmuje funkcję na wskutek przeprowadzonego wewnętrznego głosowania, w zależności od ilości otrzymanych głosów.
15a Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. I na tę okoliczność złożyli stosowne oświadczenia.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) składanie wniosków z przeprowadzonej kontroli, na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 1
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie zbywania i obciążenia nieruchomości Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów-2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składnia innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych konieczne są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie z tym, iż jednym winien być podpis Prezesa Zarządu.
6. Przyszłe, ewentualne, uzyskane z działalności dzieła, produkty, przedmioty są własnością Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny, a dochody przeznacza się wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
7. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 1
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorem jest ostatni Zarząd, o ile Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 3/4 głosów nie postanowi odmiennie.
3. Na 14 dni przed podjęciem uchwały o likwidacji, Likwidator lub Zarząd powinien
o terminie jej przeprowadzenia zawiadomić Biskupa Kurii Lubelskiej w Lublinie, który to posiada prawo wypowiedzenia się, co do zasadności likwidacji Stowarzyszenia.
4. Podejmując Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, pozostały majątek po dokonanej likwidacji przeznaczyć należy na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, ul. Zamkowa 6 w Kazimierzu Dolnym.

ADRES

Nadrzeczna 7, 24-120 Kazimierz Dolny (Wikarówka)

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com