Nadrzeczna 7 (Wikarówka)

24-120 Kazimierz Dolny

KRS 0000437857

nr telefonu

795 148 787

Wikarówka

 

 WIKARÓWKA to oddana do użytkowania w listopadzie 2021 roku część zabytkowego zespołu architektonicznego we wschodniej części kazimierskiego Małego Rynku.

Wraz z historycznym przytułkiem dla ubogich, starców i kalek (dzisiejszy budynek Kazimierskiego Ośrodeka Kultury, Promocji i Turystyki) oraz Kościołem szpitalnym (Kościół św. Anny i św. Ducha) stanowiła ona część tzw. średniowiecznej prepozytury szpitalnej, czyli rodzaju szpitala, budowanego najczęściej na obrzeżach miast (a w tym miesjcu w Średniowieczu kończył się Kazimierz), który swoim pensjonariuszom zapewniał opiekę duszpasterską, materialną, a w większych prepozyturach także medyczną.

Wikarówkę zamieszkiwał opiekujący się pensjonariuszami szpitala od strony duszpasterskiej ksiądz wikary tzw. prepozyt, natomiast beneficjum szpitala zarządzali delegowani przez miasto urzędnicy miejscy tzw. prowizorzy.

Na utrzymanie naszej prepozytury szpitalnej składali się sami mieszkańcy Kazimierza Dolnego, którzy przez ponad pięć stuleci, przekazywali swe dobra, głównie ziemię, na rzecz historycznej Fundacji dla Starców i Kalek pw. św. Anny po to, aby pieniądze pozyskiwane z dzierżaw mogły być z kolei wydatkowane na utrzymanie szpitala.

Świadczą o tym dziesiątki testamentów zachowanych w archiwach Kościoła Farnego.

Do początków XX wieku Fundacja posiadała ponad 70ha ziemi.
Istniała ona nieprzerwanie od XVI wieku do roku 1954, ponad 500 lat, kiedy w dniu likwidacji reszta jej majątku przeszła na własność skarbu państwa PRL.

Była jedną z najdłużej działających instytucji filantropijnych i bez wątpienia stanowi dziedzictwo kulturowe Polski i Europy.

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny
powstało w 2012 r., aby przywrócić historię oraz kontynuować tradycję pomocy biednym i potrzebującym, pielęgnowaną przez społeczność kazimierską w ramach działalności Fundacji dla Starców i Kalek przez ponad pięć wieków.

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się osoby niepełnosprawne, ich bliscy oraz osoby starsze mieszkające na terenie Gminy Kazimierz Dolny. Obecnie Stowarzyszenie liczy 45 członków.

Jako organizacja chcemy walczyć z izolacją i wykluczeniem osób niepełnosprawnych i seniorów z życia społecznego, dając im jednocześnie szansę na aktywny rozwój osobistych umiejętności.
Dla tych osób prowadzimy świetlicę, w ramach której działają warsztaty artystyczne, kulinarne oraz rysunku i malarstwa.                  Prace powstałe na warsztatach eksponowane były na wystawach w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki.
Głównym celem dla nas jest działanie na rzecz powstania środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Od 2016 roku, dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy, Stowarzyszenie prowadzi również placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Od listopada 2021 r. naszą działalność możemy kontynuować już w zrewitalizowanej Wikarówce, którą Stowarzyszenie zakupiło za 1 % wartości w 2016 roku dzięki przychylności ówczesnych władz miejskich.                                                                                            W 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu: „Odbudowa, rozbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego Wikarówka w Kazimierzu Dolnym na cele społeczne” w ramach: Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17

Koszt inwestycji to kwota 7 258 628 zł. 

Montaż finansowy tego projektu jest następujący:

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 016 125 zł

Dofinansowanie z budżetu Państwa:  590 132 zł

Wkład własny: 295 066 zł

Wydatek niekwalifikowalny stanowi  całość podatku VAT: 1 357 304 zł

Nasza działalność oparta jest na pracy społecznej i wolontariacie członków i sympatyków.                                                       Funkcjonowanie Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego możliwe jest m.in. dzięki składkom oraz darowiznom od osób fizycznych jak i prawnych.
Ponieważ wydatek niekwalifikowany plus wkład własny stanowią niebotyczną sumę dla organizacji dobroczynnej/ niekomercyjnej, nasze Stowarzyszenie prosi o darowizny oraz kupno oferowanych przez nas na aukcjach dobroczynnych na miejscu oraz online cegiełek.

Numer konta: 94 8731 0001 0008 5498 2000 0010
BS w Kazimierzu Dolnym

ADRES

Nadrzeczna 7, 24-120 Kazimierz Dolny (Wikarówka)

j

KRS

0000437857

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com